Sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną

Problemy egzystencjalne człowieka znajdują się poza obszarem zainteresowań psychologii naukowej i medycyny. Bezpośrednią konsekwencją tego faktu jest bezradność adeptów psychologii i medycyny w zetknięciu z cierpiącym człowiekiem, o ile pojęcie to rozumiane jest szerzej niż ludzkie ciało czy zachowanie oderwane od kontekstu egzystencjalnego. Z tej bezradności rodzi się rozczarowanie ludzi szukających pomocy, a rezultatem końcowym jest obserwowany współcześnie nawrót do znachorstwa u osób cierpiących fizycznie i renesans religii u ludzi, którzy nie potrafią sprostać wyzwaniom i trudom współczesności.

Czy sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną? Czy nastąpi niebawem sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną, przyspieszony kryzysem tej pierwszej?

Uproszczeniem byłoby upatrywanie przyczyny kryzysu medycyny klasycznej jedynie w wadliwym systemie szkolenia lekarzy czy zaniku tradycyjnej etyki zawodowej. Sytuacja medycyny końca wieku XX określona jest sumą różnorodnych przewartościowań dokonujących się stopniowo w ciągu kilkudziesięciu lat. Przyczyną tych zmian, które dopiero ostatnio przybrały formę kryzysową, jest stopniowa utrata przez medycynę jej filozoficzno-humanistycznych założeń na rzecz orientacji pro technicznej. Już dość dawno naturalna równowaga między elementami filozoficznymi a techniką została naruszona, dopiero jednak masowy odpływ pacjentów z ośrodków medycznych w stronę „konkurencyjnej medycyny naturalnej” potraktowano jako poważne ostrzeżenie… Na nowo odkryto prawdę, że w istocie medycyna jest także odmianą filozofii. Właśnie filozofowie byli pierwszymi lekarzami, począwszy od Susutry (Indie), poprzez Arystotelesa i Hipokratesa,

Awiecennę, skończywszy na Fou-Hi – twórcy akupunktury. Dopiero w XX wieku, w pogoni za coraz doskonalszą techniką, nowoczesna medycyna odeszła od starożytnych tradycji. Już dziś można powiedzieć, że skutki kryzysu wartości zaczynają przynosić zmiany, które na powrót wzmocnią antropocentryzm medycyny, przywracając człowiekowi należne mu prawo i autonomię w procesie leczenia.

Leave a Reply